Mobiliteitsplan gemeente Delft

Bouwstenen voor het uitvoeringsplan (2020 – 2030)

De Fietsersbond Delft wil graag input leveren voor het uitvoeringsplan bij het mobiliteitsplan van de gemeente Delft en doet dit in de vorm van bouwstenen. Dit voorstel sluit aan bij het plan “Ruimte voor de fiets in Delft!” uit 2017 van de Fietsersbond Delft. Dit plan is nog zeer actueel. Wel zijn er op basis van nieuwe inzichten inmiddels wat aanvullingen.

Auteur Tanno Verburg

1. Inleiding

Het voorstel wordt toegespitst op de routes die volgens de Fietsersbond Delft een aantrekkelijk alternatief moeten zijn voor de routes langs drukke wegen met verkeerslichten. Het zijn de groene routes in het netwerk uit “Ruimte voor de fiets”. Voor een toelichting van die routes wordt verwezen naar dit plan. Hierna zullen ze aangeduid worden als voorkeursroutes. Buiten die routes zijn absoluut ook verbeteringen nodig, maar die worden hier niet nader gespecificeerd. Daar zal in zijn algemeenheid op worden ingegaan en dat zal worden geïllustreerd met een paar voorbeelden.   

Naast het routenetwerk wordt aandacht besteed aan de stallingsproblematiek.

Om fietsgebruik te stimuleren zullen er ook maatregelen moeten worden genomen om het autogebruik te ontmoedigen in de vorm van bijvoorbeeld parkeerbeleid. 

Vervolgens is ook een verdergaande uitbreiding van de zônes met 30 km/uur van belang voor vergroting van de veiligheid van fietsers.

De Fietsersbond stelt daarnaast voor om van uit de gemeente bedrijven en instellingen te benaderen om hen te stimuleren om het  gebruik van de fiets te bevorderen

Tenslotte stelt de Fietsersbond Delft voor om een actieplan te ontwikkelen voor het beïnvloeden van fietsgedrag in Delft (oa fietsverlichting, routekeuze en asociaal fietsgedrag).

2. Verbeteringen van de voorkeursroutes van de fietsersbond

Hierna zal eerst worden ingegaan op de belangrijkste benodigde verbeteringen van de voorkeursroutes. Soms zijn verbeteringen nodig in aanliggende gemeenten. De gemeente Delft zal  daartoe initiatieven moeten ontplooien in hun richting, vanwege het grote belang voor Delftse inwoners.

Eerst wordt ingegaan op de Noord-Zuid-routes, daarna op de West-Oost-routes en tenslotte op de routes aan de buitenkant van Delft. In bijna alle routes zijn ontbrekende schakels aanwezig, die kostbare investeringen vergen. Maar onderschat moet niet worden wat de overige kosten zullen zijn.

2.1. Noord – Zuid routes

2.1.1. “Langs Vliet en Schie”

De route maakt gebruik van wegen aan beide zijden van Vliet en Schie met aansluitende wegen in twee buurgemeenten.

Dit is een route die niet alleen voor het interne Delftse verkeer van belang is, maar ook voor regionaal verkeer richting Den Haag en Rotterdam.

De benodigde verbeteringen:

 • Herinrichting van het routedeel van Jaagpad naar Kalverbos
 • Herinrichting/herbestrating van de Haagweg tot het kruispunt van de Rotterdamseweg met de Jaffalaan.
 • Verbetering kruispunt met de Jaffalaan
 • Verbreding fietspaden langs de R’damseweg vanaf de Jaffalaan
 • Herinrichting Schieweg tot Kruithuis. Nieuw fietspad naast Schieweg van de vuiloverslag tot de brug bij Zwetheul.

2.1.2. “Langs het spoor”

Ook deze (deels zeer drukke) route is van belang voor zowel lokaal als regionaal verkeer. Het is onder andere de verbinding met de stations en het centrum.

De benodigde verbeteringen:

 • Ontbrekende schakel bij DSM aanleggen
 • Goede aansluiting Vulcanusweg – Westsingelgracht realiseren
 • Herstel fouten in de spoorzône. Zie de bij de gemeente bekende lijst (oa tunnel bij constructiebrug, situatie bij Bolwerk en de eenheid van bestrating).

2.1.3. “Van Voordijkshoorn naar Tanthof”

Dit is vooral een lokale route, die wel moet aansluiten op de nieuwbouw in Sion en de fietspaden aan de buitenkant van Delft.

De benodigde verbeteringen:

 • Ontbrekende schakel opheffen door aanleg van een brug over de Kerstanjewetering
 • Verbreding + aanleg nieuw fietspad langs het gehele Voordijkshoornsepad
 • Fiets voorop stellen bij herinrichting van de Buitenhofdreef
 • Herinrichting/aanleg van een route door de Tanthof aansluitend op het St Maartensrechtpad

2.2. West – Oost routes

2.2.1. “Van Voordijkshoorn naar Hertenkamp eo ”

Dit is vooral een lokale route, onder andere als verbinding met de sportvelden en de Delftse Hout.

Benodigde verbeteringen:

 • Veilige en aantrekkelijke route creëren van de Ruys de Beerenbrouckstraat naar de Plantagebrug
 • Herbestrating/herinrichting Tweemolentjeskade

2.2.2. “Dwars door de binnenstad”

Dit is zowel een lokale als regionale drukke route in de richting van de binnenstad en de groene gebieden aan de west- en oostkant van Delft.

Benodigde verbeteringen:

 • Verbreden fietspad langs – en herinrichting van de Buitenwatersloot.
 • Géén menging fietsers/voetgangers op de Oude Langendijk.
 • Herbestrating/herinrichting van de Bieslandsekade
 • Ontvlechten fiets/autoparkeren op de Korftlaan. Bijvoorbeeld door alle parkeerplaatsen naar de NW zijde te verplaatsen op 2 parkeerterreinen met een ingang en een uitgang.

       

2.2.3. “Van TU naar Ziekenhuizen”

Dit is een deels een zeer drukke route die belangrijke bestemmingen zoals TU, winkelcentrum De Hoven, middelbare scholen en de ziekenhuizen met elkaar en woonbestemmingen verbindt. Hij moet ook aansluiten op de fietspaden aan de rand van Delft.

Benodigde verbeteringen:

 • Nieuwe route realiseren van de ziekenhuizen naar het Pad van Troie, met gebruikmaking van bestaande paden.
 • Opheffen ontbrekende schakel door realisatie van een ongelijkvloerse kruising met de Beatrixlaan.
 • Herbestrating Pad van Troie
 • Beveiliging kruispunt met de Papsouwselaan
 • Verbetering kruispunt met het Zuideinde
 • Verbetering kruispunt met de Rotterdamseweg

2.2.4.  “Van TU naar Buitenhof”

Dit is vooral een lokale route met een bescheiden regionale betekenis.

Benodigde verbeteringen:

 • Nieuwe route door TU vanaf IJsmeesterpad naar Gelatinebrug realiseren
 • Opheffen ontbrekende schakel in de vorm van aanleg van de Gelatine brug
 • Opheffen ontbrekende schakel in de vorm van aanleg van een ongelijkvloerse kruising met het spoor
 • Realiseren van nieuwe aansluitende routes door Voorhof en Buitenhof aansluitend op de Hoventunnel

2.2.5. “Van Technopolis naar Tantof”

Ook dit is vooral een lokale route met een bescheiden regionale betekenis.

Benodigde verbeteringen:

 • Realiseren nieuwe route van Technopolis van de Heertjeslaan naar de Vinkenlaan.
 • Opheffen ontbrekende schakel in de vorm van aanleg van de Faradaybrug. Overwogen zou kunnen worden om een pontje als tijdelijk alternatief te realiseren als de rest van de route wel beschikbaar is.
 • Opheffen ontbrekende schakel in de vorm van aanleg van een tunnel onder het spoor
 • Realiseren van een nieuwe aansluitende route door de Tanthof

2.3.  Routes aan de buitenkant van Delft

Dit betreft het netwerk van vooral recreatieve paden aan de buitenkant van de Delft. Het verbindt Delft met het buitengebied en omliggende steden, maar heeft in veel gevallen ook een belangrijke regionale functie. De gemeente Delft zal in overleg met de buurgemeenten moeten gaan omdat er grote belangen zijn voor de Delftse inwoners.

Benodigde verbeteringen:

 • Verbreding St Maartensrechtpad – ook en zeker daar – ten Westen van de A4
 • Aanleg nieuw fietspad naast de Schieweg van Vlakoverpad tot aan de brug bij Zwetheul (zie ook 2.1.1.).
 • Opheffen ontbrekende schakel aan de Noordkant van Delft in de vorm van aanleg van een brug over de Schie. De Fietsersbond Delft pleit voor terugkeer van een pontje zo lang er geen brug is.
 • Opheffen van een ontbrekende schakel in de vorm van aanleg van een tunnel onder de A13 aansluitend op de Ackerdijkseweg
 • Opheffen van een ontbrekende schakel in de vorm van aanleg van een fietspad parallel aan de Tanthofkade tussen Kerkpolder en Den Hoorn.

3. Overige verbeteringen van het netwerk

De lijst met genoemde verbeteringen aan de voorkeursroutes van de Fietsersbond Delft zal vast nog wel aangevuld kunnen worden. Daarnaast zijn er zeker ook verbeteringen nodig op andere categoriën fietsroutes die zijn genoemd in “Ruimte voor de Fiets in Delft!”

Die verbeteringen zijn mede van belang voor het ontlasten van bestaande drukke routes waar de ruimte te beperkt is voor uitbreiding. In die gevallen zal onderzocht moeten worden in hoeverre “ontvlechting” mogelijk is. Voorbeeld: Landbergstraat als “overloop route” voor het fietspad langs de Jaffalaan.

Voorbeelden:

 • Verbetering Haarspeldbocht bij de aansluiting Kruithuisweg – Rotterdamseweg
 • Aanleg van een milieuscherm bij de brug in de Kruithuisweg over de Schie
 • Verbetering van de route van de TU naar het centrum via de Michiel de Ruyterweg
 • Weghalen van kasseien in fietsstraten
 • Voorrang voor de fiets bij de herinrichting van de Voorhofdreef
 • Opheffen van de tijdelijke blokkade op de Schieweg bij Avalex
 • Verbetering VRI’s: langer groen voor fiets, in alle richtingen groen waar dat kan   en  routeinformatie.

In dit voorstel voor bouwstenen zal dit niet verder worden uitgewerkt. Maar in het uitvoeringsplan van de gemeente zal hier een flinke stelpost voor moeten worden opgenomen.

4. Stalling

Er is een groot stallingsprobleem in met name de binnenstad. Daarvoor kan niet meer volstaan worden met lapwerk, maar is een structurele  oplossing nodig. Te denken valt bij voorbeeld aan het vervangen van parkeerplaatsen voor auto’s op zowel het maaiveld als in parkeergarages die daarvoor geschikt gemaakt kunnen worden. Met name de garage in de Zuidpoort komt daarvoor in aanmerking. Dat zou ook passen in een ontmoedigingsbeleid voor de auto.

Daarnaast zullen bij het verlenen van bouwvergunningen verdergaande eisen moeten worden gesteld aan stallingsvoorzieningen voor de fiets. Te denken valt aan het op deze manier realiseren van 2000 extra stallingsplekken in de komende 10 jaar. Verloren gegane stallingsplaatsen door bijvoorbeeld terrassen dienen overigens gecompenseerd te worden. Ook valt te denken aan Park en Bike (leenfietsen) voorzieningen aan de rand van de stad, zoals bijvoorbeeld bij de TU (de nieuwe garage bij de Schoemakerstraat) of bij IKEA.

Tenslotte wordt voorgesteld de bewegwijzering naar stallingsplaatsen te verbeteren.

5. Financien

In “Ruimte voor de fiets in Delft!” is geschat dat de komende 10 jaar in de meerjarenbegroting van Delft minimaal 3 mln per jaar voor investeringen ten behoeve van de fiets moet worden opgenomen naast bijdragen van rijk, provincie en overige partijen (winkels, TU, Prorail, Ziekenhuizen etc)

Daarnaast zou jaarlijks 300.000 moeten worden gereserveerd voor onderhoud en kleine projecten.

Beide bedragen lijken aan de lage kant en eerder moet gedacht worden aan 5 mln per jaar voor investeringen en 500.000 per jaar voor onderhoud en kleine projecten.

Categorieën